PAC-Poly

PAC – Poly Aluminium Cloride – Vàng Nghệ