z1584403533819_2aecfcac73d8af7bab0b2c900bca38a7

Máy lắc vòng gia nhiệt dùng sản xuất nấm cấp II